അസ്വർ 1

1
وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

മദ്ധ്യാഹ്ന സമയം തന്നെയാണ സത്യം.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

അല്ലാഹു മദ്ധ്യാഹ്ന സമയത്തെ (അസ്വർ നിസ്കാര സമയം) കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: