ചോദ്യം: റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ വിവാഹം നടത്തുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ്?


ഉത്തരം: റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു തെളിവും വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ തന്നെ അതില്‍ തെറ്റില്ല.

(ലജ്നതുദ്ദാഇമ: 8901)

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment