വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകൾ

താഴെ നൽകിയ വാട്ട്സപ്പ് ലിങ്കുകളിലൂടെ അൽ-അസ്വാല വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

– ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം ചേർന്നാൽ മതിയാകും.

– എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒരേ പോസ്റ്റുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

  • ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ശ്രമിക്കുക.

Group 20

Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

Group 6

Group 7

Group 8

Group 9

Group 10

Group 11

Group 12

Group 13

Group 14

Group 15

Group 16

Group 17

Group 18

Group 19

Group 21

Group 22

Group 23

Group 24

Group 25

Group 26

Group 27

Group 28

Group 29

Group 30

Group 31

Group 32

Group 33

Group 34

Group 35

Group 36

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: