ഫിഖ്ഹ്

വുദുവിന്റെ ശര്‍ത്വുകള്‍

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - പ്രചരിപ്പിക്കുക:

 

Download Images in ZipFile

വിശദീകരണത്തോടെയുള്ള ലേഖനം വായിക്കാം

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Leave a Reply

%d bloggers like this: