ഫലഖ്: 4

4
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

കെട്ടുകളില്‍ ഊതുന്ന (മാരണക്കാരായ) സ്ത്രീകളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

മാരണം ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ കെട്ടുകളിൽ ഊതുന്ന മാരണക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: