ഫലഖ്: 2

2
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

അവന്‍ സൃഷ്ടിച്ചുട്ടുള്ളവയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന്‌.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അവയുടെ ദ്രോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ രക്ഷ തേടുന്നു.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: