ഫലഖ്: 1

1
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾

പറയുക: പുലരിയുടെ റബ്ബിനോട് ഞാന്‍ രക്ഷ തേടുന്നു.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

പുലരിയുടെ -സുബ്‌ഹിൻ്റെ- രക്ഷിതാവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുകയും അവനിൽ ഞാൻ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: