കൗഥർ: 1

1
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

തീര്‍ച്ചയായും നിനക്ക് നാം ധാരാളം നന്മകൾ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

തീർച്ചയായും -അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ!- അങ്ങേക്ക് നാം ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും ധാരാളം നന്മകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ പെട്ടതാണ് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങേക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുള്ള ‘ഹൗദ്വുൽ കൗഥർ’ എന്ന അരുവി. അതിന്റെ കരകളിൽ പവിഴങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കൂടാരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. അതിലെ മണ്ണ് കസ്തൂരിയുടേതുമായിരിക്കും.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: