ദര്‍സുകള്‍

നമ്മുടെ ശഹാദതിനെ കുറിച്ച്…

ലാഇലാഹഇല്ല എന്ന കലിമതിനെ കുറിച്ച് ഒരാള്‍ എത്ര പഠിച്ചാലും അവന്റെ പഠനം അവസാനിക്കുകയില്ല തന്നെ. ഈ കലിമതിനെ കുറിച്ചും, അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്തംഭങ്ങളെ കുറിച്ചും. മര്‍കസ് ഇബ്നില്‍ ഖയ്യിമില്‍ നടന്ന ദൗറയില്‍ നിന്ന്…

DOWNLOAD PART1   PART2   PART3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: