സീറതുന്നബി

പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകള്‍

സത്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! അസത്യത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം. അവരെ അറിയിക്കണം. വരാനിരിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തണം. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയായിരുന്നു നബി -ﷺ- തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളില്‍. അതിനെ കുറിച്ച്.. ആ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച്…

സത്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! അസത്യത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം. അവരെ അറിയിക്കണം. വരാനിരിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തണം. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയായിരുന്നു നബി -ﷺ- തന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളില്‍. അതിനെ കുറിച്ച്.. ആ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച്…

DOWNLOAD PART1 PART2 PART3

Leave a Comment