സീറതുന്നബി

ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും

നബി -ﷺ- യുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും. അവിടുത്തെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടമായ തെളിവായിരുന്നതോടൊപ്പം, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലവും സത്യസന്ധതയും പരിശോധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യവുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇസ്റാഇലും മിഅ്റാജിലും നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുങ്ങിയ വിവരണം.

നബി -ﷺ- യുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും. അവിടുത്തെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടമായ തെളിവായിരുന്നതോടൊപ്പം, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലവും സത്യസന്ധതയും പരിശോധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യവുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇസ്റാഇലും മിഅ്റാജിലും നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുങ്ങിയ വിവരണം.

DOWNLOAD PART1 PART2 PART3

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Leave a Comment