സീറതുന്നബി

ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും

നബി -ﷺ- യുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും. അവിടുത്തെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടമായ തെളിവായിരുന്നതോടൊപ്പം, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലവും സത്യസന്ധതയും പരിശോധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യവുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇസ്റാഇലും മിഅ്റാജിലും നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുങ്ങിയ വിവരണം.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നബി -ﷺ- യുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും. അവിടുത്തെ സത്യസന്ധത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടമായ തെളിവായിരുന്നതോടൊപ്പം, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ബലവും സത്യസന്ധതയും പരിശോധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യവുമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇസ്റാഇലും മിഅ്റാജിലും നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുങ്ങിയ വിവരണം.

DOWNLOAD PART1 PART2 PART3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: