ജുമുഅ ഖുതുബ

രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിക്കാം…

കേൾക്കുന്നതെല്ലാം പരസ്യമാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച രഹസ്യവാർത്തകളും പുറത്തു പറയുക എന്നത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല. പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ലാത്ത, മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ചിലതുമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ. അവയെ കുറിച്ച്…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: