ജുമുഅ ഖുതുബ

നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഇതിൽ എവിടെയാണ്..?

മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ പദവികളിലല്ല. വ്യത്യസ്ത പദവികൾ; സ്ഥാനങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനമെന്തായിരിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്തരമൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ.

മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ പദവികളിലല്ല. വ്യത്യസ്ത പദവികൾ; സ്ഥാനങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനമെന്തായിരിക്കുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത്തരമൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ.

DOWNLOAD MP3

Leave a Comment