അഖീഖ

അഖീഖ അറുക്കുന്നതിനു കടം വാങ്ങാമോ?

കുട്ടി ജനിച്ച വ്യക്തി പ്രയാസമില്ലാതെ കടം വീട്ടാന്‍ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് കടം വാങ്ങി അഖീഖ അറുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം അഖീഖ കുട്ടിയുടെ മേലുള്ള അയാളുടെ ബാധ്യത വീട്ടാന്‍ സഹായിക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ കടം വാങ്ങുന്നത് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെങ്കില്‍ അയാള്‍ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. (ഇന്‍സ്വാഫ്/മാവര്‍ദി: 4/101)

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Leave a Comment