തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ

സൂറതുൽ ഫലഖ്

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Leave a Comment