തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ

സൂറതുൽ ഫാതിഹഃ

2 Comments

  • Assalamu alikum warahmathullah

    ഫാത്തിഹയുടെ തഫ്സീറിൽ Audio 4 അഞ്ചാമതായാണ് koduthad
    Jazakumullahu hair

Leave a Comment