തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ

സൂറതുൽ ഫാതിഹഃ

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

1 Comment

  • Assalamu alikum warahmathullah

    ഫാത്തിഹയുടെ തഫ്സീറിൽ Audio 4 അഞ്ചാമതായാണ് koduthad
    Jazakumullahu hair

Leave a Comment